Tillsynsrelaterade brister

Här kommer text ur Jordbruksverkets Nationell djurskyddsrapport 2022. Den går att ladda ner hela på Jordbruksverket.

 

Andelen brister som direkt eller indirekt kan relateras till att katter inte ges tillräcklig
tillsyn har ökat kraftigt sedan år 2013. I figur 86 redovisas kontrollresultaten för några av
dessa brister.

 Figur 86. Andel tillsynsrelaterade brister vid djurskyddskontroller av katter mellan 2013 och 2022.
Figur 86. Andel tillsynsrelaterade brister vid djurskyddskontroller av katter mellan 2013 och 2022.

 

Andelen brister när det gäller kraven kring avel ligger på en mycket hög nivå och har
dessvärre en ökande trend. En förklaring till denna ökning är att kraven kring avel har
skärpts under år 2020 i de nya föreskrifterna42. De nya kraven innebär bland annat
särskilda krav om tandhälsa och förändrade krav kring avel som bland annat innebär att
katter inte får tillåtas föröka sig okontrollerat.

Tillsynsrelaterade brister är mycket vanliga inom katthållningar där katthållaren har
förlorat kontrollen över sina katter. Katterna är ofta mer eller mindre skygga i dessa fall
och det kan vara svårt att upptäcka om de är sjuka eller skadade. I de fall det ändå
upptäcks så är de svåra att hantera och kan därför sällan undersökas eller behandlas.
Kattkullar hittas inte, fler förvildade katter föds och så kallade ”kattkolonier” uppstår.

Många av de problem som finns inom katthållningen är troligen kopplade till att katten
traditionellt sett betraktas annorlunda än andra sällskapsdjur. Detta genom att det finns en
uppfattning om att katter, till skillnad från exempelvis hundar, klarar sig bra själva. Ett
sådant synsätt i kombination med katters förmåga att fortplanta sig på kort tid kan
resultera i att en djurhållning går överstyr med ett stort djurlidande som följd.

 

Brister i katternas utrymmen och närmiljö

Figur 87 visar andel brister i katternas utrymmen och närmiljö. Det är en mycket stor
andel brister gällande att förvaringsutrymmen inte hålls tillfredsställande rena. Det kan
handla om allt från rena misärer där kattavföring täcker golvet, till att en kattlåda inte
bedöms vara tillräckligt välstädad. Att bristerna som gäller att förvaringsutrymmen inte
hålls rena ligger så pass högt, kring 40 procent varje år, beror sannolikt på att det är
vanligt att allmänheten anmäler missförhållanden och att kontroller av katthållning i
princip enbart sker efter sådana klagomål.

Bristande pälsvård och smutsiga katter är också vanliga brister men inte i lika stor
utsträckning. Denna brist kan i vissa fall orsakas av att katten har någon form av smärta
(exempelvis artros) och skulle behöva veterinärvård. Smärtan gör att katten inte klarar av
att slicka sig högst upp på ryggen och därför får tovig päls, även om katten är korthårig.

Det är också vanligt att katter inte hålls i en miljö eller i ett klimat som de är anpassade
till och att de saknar väderskydd vid utomhushållning. Andelen sådana brister varierar
något över tid men var ca 13 procent under kontrollåret 2022.

 

Figur 87. Andel brister i katternas närmiljö vid djurskyddskontroller mellan 2013 och 2022.
Figur 87. Andel brister i katternas närmiljö vid djurskyddskontroller mellan 2013 och 2022.

 

 

Det är en vanlig brist att katter inte hålls i miljö anpassad till djurslaget och att katter som
hålls utomhus saknar skydd, brister ses även i det klimat katter hålls i. Katter är
värmeälskande djur och förr var det vanligare att de kunde uppnå termisk komfort på
gårdar genom att söka skydd i hö på höskullen när det blev kallt. Ladugårdarna var också
ofta varmare. Nu är det få lantbrukare som bärgar löshö eller inte bärgar hö alls, utan bara
ensilage. Många nya stallar är dessutom oftare oisolerade med få platser där en katt kan
hitta en varm plats. En del katthållare löser detta genom att ordna isolerade kojor eller
plats där man håller ett lager lös halm eller hö avsedd för katterna eller ger dem möjlighet
att vistas i ett uppvärmt stallkontor, sadelkammare eller liknande.

Brister som handlar om foder och vatten

Vid kontroller av katter är det vanligt med brister som rör tillgång till foder och vatten
och som avspeglas genom att katten inte har godtagbart hull. Figur 88 visar
kontrollpunkter som handlar om detta. Denna typ av problematik kan ofta ses hos
katthållare som förlorat kontrollen över sin djurhållning.

 

 Figur 88. Andel brister som handlar om foder och vatten till katter mellan 2013 och 2022.
Figur 88. Andel brister som handlar om foder och vatten till katter mellan 2013 och 2022.

 

Brister som handlar om tillstånd

Andelen brister som handlar om att ha eller ansöka om tillstånd43 har ökat varje år. Under
år 2022 konstaterades denna brist vid hela 64 procent av kontrollerna. När det gäller
kontroll av de som söker sådana tillstånd har länsstyrelserna bedömt att sökande inte är
lämpliga vid mellan 20 – 30 procent av de kontroller som genomförts sedan år 2014.
Figur 89 visar förändringen av dessa två kontrollpunkter över tid.

 

Figur 89. Andel brister vid kontroll om tillstånd och lämplighet att bedriva verksamhet med katt mellan 2013 och 2022.
Figur 89. Andel brister vid kontroll om tillstånd och lämplighet att bedriva verksamhet med katt
mellan 2013 och 2022.

 

 

Allvarliga konsekvenser av brister

Flertalet av de vanligaste och allvarligaste bristerna beror på bristande förmåga eller
kunskap om hur katter ska hållas och skötas. Tillsynsrelaterade brister så som utebliven
daglig tillsyn, utebliven veterinärvård, bristande eller felaktig utfodring är allvarliga
brister som kan leda till ett stort onödigt lidande. Sådana brister är kopplade till
grundläggande skötselfaktorer som är viktiga för djurens välfärd och som i allvarliga fall
leder till stort lidande för katterna.

Katter som lever tätt tillsammans i smutsiga miljöer får lättare sjukdomar och parasiter
som påverkar kattens hälsa. En lång och tovig päls kan också vara smärtsamt för katten.
Okastrerade katter kan snabbt skapa halvvilda populationer som katthållaren får svårt att
komma till rätta med.