Yttrandet till Kronofogden

Bestridande av föreläggande
Vi har redan från början bestridit fakturaunderlaget, och senare, även fakturan och påminnelserna och då påpekat att vi inte ska behöva vara betalningsskyldiga för Länsstyrelsens slarv och misstag.

Enligt SJVFS 2008:67 är en extra offentlig kontroll ”En kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad påvisats vid den normala offentliga kontrollen. Det kan också vara den kontroll som utförs med anledning av befogade klagomål, anmälningar eller annan information som kan tyda på bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.”

Norrtälje Kattcenter har kunnat visa på flera uppenbara oriktigheter i Länsstyrelsens underlag och beslutande myndighet ska då rätta felen enligt § 26 Förvaltningslagen, men Länsstyrelsen har på de uppenbara felaktigheterna endast svarat att ”de anses fastställda” och inte vidare velat utreda felen, ta ansvar för dem, diskuterat dem eller rättat dem.

Vi har inte brustit i att åtlyda djurskyddslagstiftningen. Hade de brister som Länsstyrelsen, via Monica Hellstaf, hittat varit befogade hade vi aldrig protesterat, men ingen kan gå med på att 4,64 kvm + 4,49 kvm blir 5,22 kvm! Eller att man tolkat den lagstiftning, som vi följer, helt efter eget huvud. Därför ska heller inte någon avgift tas ut för den extra offentliga kontroll, som man utfört.

Efter ett personligt möte med enhetschef Kent Jansson lovade han att Monica Hellstaf inte längre skulle vara involverad i vårt ärende och att vi skulle få en ny handläggare som skulle göra en ny inspektion. Den nya kontrollanten kunde inte finna de brister i verksamheten som Monica Hellstaf fann berodde på räknefel och feltolkning av lagen

Redan 2013-06-28 protesterade vi till Länsstyrelsen angående fakturaunderlaget och att det var felaktigt och även flera gånger senare. Se vår sammanfattning. Sista påminnelsen kom 2014-03-19 och även den skickade vi in skriftligt in att vi bestred och sedan har vi inte hört något på ett helt år förrän kravet kom via Kronofogden. Vi trodde ärligt att Länsstyrelsen hade preskriberat detta krav.

Sammanfattning/Bakgrund:

2012-09-19
En kontroll som utfördes på ett mycket bristfälligt sätt av Monica Hellstaf. Där hon ignorerar våra frågeställningar och påpekanden om att flera fel begåtts, samt att räknefel gjort och hon beslutar om ett föreläggande, som vidare ifrågasätts och överklagas.

2013-01-29
En andra kontroll utförs av Monica Hellstaf på samma bristfälliga sätt innan överklagan behandlats av Förvaltningsrätten.

2013-06-28
Yttrande skickas till Länsstyrelsen där vi bestrider fakturaunderlaget eftersom det inte finns fog för beslutet.

2013-09-01
Yttrande skickas till Länsstyrelsen där fakturaunderlaget bestrids eftersom det inte finns fog för beslutet

2013-10-28
Mottager beslut och faktura från Monica Hellstaf/Länsstyrelsen.

2013-11-24
Överklagan skickas in där fakturan bestrids.

2014-01-28
En påminnelse på fakturan mottages från Monica Hellstaf/Länsstyrelsen

2014-02-07
Yttrande skickas till Länsstyrelsen om att fakturan fortfarande bestrids och att vi fortfarande motsätter oss att Monica Hellstaf handlägger i vårt ärende.

2014-02-14
Mottager beslut om att Monica Hellstaf/Länsstyrelsen avvisar vår överklagan.

2014-02-17
Yttrande skickas till Länsstyrelsen om att vi bestrider fakturaunderlaget, samt att handläggaren som anses jävig och även skulle plockas bort från vårt ärende fortsätter handlägga i ärendet.

2014-02-17
Mottager ett brev från Länsstyrelsen där de hävdar att vi inkommit för sent med vår överklagan och därför ska överklagan avslås

2014-02-28
Länsstyrelsen avslår vår överklagan med motiveringen att de inte kan hitta vår överklagan i sitt diarium.

2014-02-28
Överklagan avvisas av Förvaltningsrätten, för att Länsstyrelsen inte kan uppvisa de handlingar som skickats in.

2014-03-18
Överklagan skickas in till Förvaltningsrätten där vi bestrider Länsstyrelsen och att den handläggare som anses jävig fortfarande handlägger vårt ärende.

2014-03-19
En påminnelse på fakturan mottages från Monica Hellstaf/Länsstyrelsen.

2014-03-21
Yttrande skickas in där vi bestrider fakturan.

2015-03-20
Föreläggande från Kronofogden.

Vi står fast vid att vi anser att Länsstyrelsens faktura är felaktig och ska hävas.

_____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21